I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Czytanie B1. Sejm i Senat

1. __________

 

Według teorii trójpodziału władzy władza w Polsce dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Zgodnie z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej* władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament. Przedstawicielami władzy wykonawczej są prezydent, Rada Ministrów oraz administracja rządowa, a władza sądownicza zaś sprawowana jest przez sądy i trybunały.

 

2. __________

 

Polski parlament składa się z 2 izb. Izbą niższa parlamentu jest Sejm, zaś Senat  jest izbą wyższą. Sejm składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Senat składa się ze 100 senatorów, wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym Kadencja sejmu trwa 4 lata i upływa w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie sejmu nowej kadencji.

 

3. __________

 

Kandydatem na posła może być osoba, która ukończyła 21 lat. Kandydat na senatora musi mieć ukończone 30 lat. Na czele Sejmu stoi marszałek, który wybierany jest spośród wsystkich posłów. Marszałek i wicemarszalkowie wchodzą w skład tzw. Prezydium Sejmu. Posłowie mogą tworzyć kluby i koła poselskie.

 

4. __________

 

Sejm uchwala ustawy, sprawuje kontrolę nad działalnością rządu, powołuje (wybiera) większość pozostałych konstytucyjnych organów państw i egzekwuje ich odpowiedzialność.

 

 

Ćwiczenie 1

 

Proszę przeczytać tekst i dopasować tytuły do fragmentów.

 

 

Ćwiczenie 2

 

Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

12/10/19

Inne w tej kategorii