13 kwietnia 2019

Polsko-angielski

Słownik polsko - angielski

A

adres, -y m address

angiels|ki, -ka, -kie, -cy, -kie adj english

architek|t, -ci m architect

B

balon, -y m balloon

banan, -y m banana

bardzo adv very

biegać ipf (biegam, biegasz) to run

biurk|o, -a n desk

biur|o, -a n office

brać ipf (biorę, bierzesz) pf wziąć to choose

brat, bracia m brother

budzić (się) ipf (budzę, budzisz) pf obudzić (się) to wake up

burak, -i m beetroot

być (jestem, jesteś) to be

C

cebul|a, -e f onion

chleb, -y m bread

chodzić ipf (chodzę, chodzić) to go, to walk

ciekawy, -a, -e adj interesting; curious

codziennie adv daily, every day

córk|a, -i f daughter

cytryn|a, -y f lemon

czarn|y, -a, -e adj black

czas, -y m time

czasownik, -i m verb

czerwiec m June

czerwony adj red

cześć ex hello

często adv often

część, części f part

cztery num four

czwart|ek, -ki m Thursday

czytać ipf (czytam, czytasz) pf przeczytać to read

D

dla prep for

dlaczego pronoun why

długopis, -y m pen

dobr|y, -a, -e adj good

dom, -y m house, home

dro|gi, -ga, -gie, -dzy, -gie adj expensive

drzew|o, -a n tree

duż|y, -a, -e adj big

dwa num two

dziecko, dzieci n child

dziennikarz, -e m journalist

dzień, dni m day; dzień dobry good morning, good afternoon

dziesięć num ten

dziewięć num nine

dziękować ipf (dziękuję dziękujesz) pf podziękować to thank

dzisiaj adv today

dziś adv today

F

firm|a, -y f firm, company

G

gdzie pronoun where

gitar|a, -y f guitar

głow|a, -y f head

godzin|a, -y f hour

gór|a, -y f mountain

grać ipf (gram, grasz) to play

gramatyk|a, -i f grammar

grudzień, grudnie m December

H

herbat|a, -y f tea

I

igł|a, -y f needle

imię, imiona n name

informaty|k, -cy m IT specialist

J

jabłk|o, -a n apple

jajk|o, -a, n egg

jeden num. one

jesień, jesienie f autumn

jeść ipf (jem, jesz) pf zjeść to eat

jeździć ipf (jeżdżę, jeździsz) to drive, to ride

język, -i m language

K

kapust|a, -y f cabbage

kaw|a, -y f coffee

kin|o, -a n cinema

klucz, -e m key

kobiet|a, -y f woman

komputer, -y m computer

kończyć ipf (kończę, kończysz) pf skończyć to finish, to end

kot, -y m cat

kropk|a, -i f dot, point, period

krótki, -ka, -kie, -cy, -kie adj short

krzesł|o, -a n chair

książk|a, -i f book

kwiat, -y m flower

kwiecień m April

L

lamp|a, -y f lamp

lat|o, -a n summer

lekark|a, -i f doctor

lekarz, -e m doctor

lekcj|a, -e f lesson

liczebnik, -i m numeral

lipiec m July

listopad m November

lód, lody m ice; lody ice-cream

lubić ipf (lubię, lubisz) to like

luty m february

Ł

ładn|y, -a, -e adj beautiful

ławk|a, -i f bench

łóżk|o, -a n bed

M

maj m May

ma|ły, -ła, -łe, -li, -łe adj small

mam|a, -y f mom, mum

map|a, -y f map

marzec m March

masł|o, -a n butter

matk|a, -i m mother

mąż, mężowie m husband

mężczyzn|a, -i m man

mieć (mam, masz) to have

miesiąc, -e m month

mieszkać ipf (mieszkam, mieszkasz) to live

mięs|o, -a n meat

miło adv nice

mi|ły, -ła, -łe, -li, -łe adj nice

mlek|o, -a n milk

mło|dy, -da, -de, -dzi, -de adj young

morz|e, -a n sea

mówić ipf (mówię, mówisz) pf powiedzieć to say, to tell

muzyk|a, -i f music

mysz, -y f mouse

N

napisać pf (napiszę, napiszesz) ipf pisać to write

nart|a, -y f ski

nasz pronoun our

nauczyciel, -e m teacher

nauczycielk|a, -i f teacher

nauczyć się pf (nauczę się, nauczysz się) ipf uczyć się to learn

nawias, -y m bracket

nazywać (nazywam, nazywasz) to call

niedziel|a, -e f Sunday

niestety unfortunately

noc, -e, f night

nog|a, -i f leg

nos, -y m nose

now|y, -a, -e adj new

numer, -y m numer

O

obudzić (się) pf (obudzę, obudzisz) ipf budzić (się) to wake up

odpocząć pf (odpocznę, odpoczniesz) ipf odpoczywać to rest

odpoczywać ipf (odpoczywam, odpoczywasz) pf odpocząć to rest

odpowiadać ipf (odpowiadam, odpowiadasz) pf odpowiedzieć to answer

odpowiedzieć pf (odpowiem, odpowiesz) ipf odpowiadać to answer

odpowie|, -dzi f answer, response, reply

oglądać ipf (oglądam, oglądasz) to watch

ogór|ek, -ki m cucumber

ojciec, ojcowie m father

okn|o, -a n window

okulary pl glasses

osiem num eight

owoc, -e m fruit

P

październik m October

piąt|ek, -ki m Friday

pić ipf (piję, pijesz) pf wypić to drink

pies, psy m dog

pięć num. five

piłk|a, -i f ball; piłka nożna football

pisać ipf (piszę piszesz) pf napisać to write

piw|o, -a n beer

plaj|a, -e f beach

plecak, -i m backpack

podróżować ipf (podróżuję podróżujesz) to travel

podziękować pf (podziękuję podziękujesz) ipf dziękować to thank

pomidor, -y m tomato

poniedział|ek, -ki m Monday

powiedzieć pf (powiem, powiesz) ipf mówić to say, to talk

poznać pf (poznam poznasz) ipf poznawać to get to know

poznawać ipf (poznaję poznajesz) pf poznać to get to know

pracować ipf (pracuję pracujesz) to work

prawdziw|y, -a, -e adj true, real

problem, -y m problem

przeczytać pf (przeczytam, przeczytasz) ipf czytać to read

przedstawiać ipf (przedstawiam, przedstawiasz) pf przedstawić to present, to introduce

przykład, -y m example

przymiotnik, -i m adjectiv

przysłów|ek, -ki m adverb

pytać (pytam, pytasz) to ask

pytani|e, -a n question

R

razem adv together

ręka, ręce f hand

robić ipf (robię, robisz) pf zrobić to do, to make

rodzaj, -e m gender; type

rodzic, -e m parent

rodzin|a, -y f family

rok, lata m year

rosyjs|ki, -ka, -kie, -cy, -kie adj russian

rower, -y m bike, bicycle

rozmawiać ipf (rozmawiam, rozmawiasz) to talk

rozumieć ipf (rozumiem, rozumiesz) pf zrozumieć to understand

róż|a, -e f rose

ryż m rice

rzeczownik, -i m noun

S

samochód, samochody m car

sekretark|a, -i f secretary

ser, -y m cheese

serc|e, -a n heart

siedem num seven

sierpień m August

siostr|a, -y f sister

sklep, -y m shop

skończyć pf (skończę, skończysz) ipf kończyć to end, to finish

słońc|e, -a n sun

słuchać ipf (słucham słuchasz) pf posłuchać to listen

słyszeć ipf (słyszę słyszysz) pf usłyszeć to hear

sobot|a, -y f Saturday

sow|a, -y f owl

spać ipf (śpię, śpisz) to sleep

spędzać ipf (spędzam, spędzasz) pf spędzić to spend

spędzić pf (spędzę, spędzisz) ipf spędzać to spend

spotkać (się) pf (spotkam, spotkasz) ipf spotykać to meet

spotykać (się) ipf (spotykam, spotykasz) pf spotkać to meet

sta|ry, -ra, -re, -rzy, -re adj old

stron|a, -y f page; website

studen|t, -ci m student

student|ka, -i f student

studiować ipf (studiuję studiujesz) to study

styczeń, stycznie m january

syn, -owie m son

szef, -owie m boss

szefow|a, -e f boss

sześć num six

szkoł|a, -y f school

szpital, -e m hospital

Ś

ślimak, -i m snail

śliwk|a, -i f plum

śmietan|a, -y f cream

śniadani|e, -a n breakfast

środ|a, -y f Wednesday

świat, -y m world

T

tablic|a, -e f board

tani, -a, -e adj cheap

telefon, -y m phone

teraz adv now

trzy num. three

tu adv here

tutaj adv here

tydzień, tygodnie m week

U

ubierać (się) ipf (ubieram, ubierasz) pf ubrać (się) to dress

ubrać (się) pf (ubiorę, ubierzesz) ipf ubrać (się) to dress

uczyć się ipf (uczę się, uczysz się) pf nauczyć się to learn

ulic|a, -e f street

usłyszeć pf (usłyszę usłyszysz) ipf słyszeć to hear

uzupełniać ipf (uzupełniam, uzupełniasz) pf uzupełnić to fill in

uzupełnić pf (uzupełnię uzupełnisz) ipf uzupełniać to fill in

W

wakacje pl holidays

warzyw|o, -a n vegetable

wąż, węże m snake

wieczór, wieczory m evening

wiedzieć ipf (wiem, wiesz) to know

win|o, -a n wine

wiosn|a, -y f spring

wizytówk|a, -i f business card

włos|ki, -ka, -kie, -cy, -kie adj italian

wod|a, -y f water

wojn|a, -y f war

wracać ipf (wracam, wracasz) pf wrócić to return, to come back

wrócić pf (wrócę, wrócisz) ipf wracać to return, to come back

wrzesień m September

wtor|ek, -ki m Tuesday

wybierać ipf (wybieram, wybierasz) pf wybrać to choose

wybrać pf (wybiorę, wybierzesz) ipf wybierać to choose

wypić pf (wypiję, wypijesz) ipf pić to drink

wyraz, -y m word

wziąć pf (wezmę, weźmiesz) ipf brać to take

Z

zacząć pf (zacznę, zaczniesz) ipf zaczynać to start

zaczynać ipf (zaczynam, zaczynasz) pf zacząć to start

zaim|ek, -ki m pronoun

zamawiać ipf (zamawiam, zamawiasz) pf zamówić to book, to order

zamówić pf (zamówię, zamówisz) ipf zamawiać to book, to order

ząb, zęby m tooth

zdani|e, -a n sentence

zegar, -y m clock

zegar|ek, -ki m clock

zespół, zespoły m team

zeszyt, -y m notebook

ziemniak, -i m potato

zim|a, -y f winter

zimny, -a, -e adj cold

zjeść pf (zjem, zjesz) ipf jeść to eat

znać ipf (znam, znasz) to know

zrobić pf (zrobię, zrobisz) ipf robić to do, to make

zrozumieć pf (zrozumiem, zrozumiesz) ipf rozumieć to understand

zwiedzać ipf (zwiedzam, zwiedzasz) pf zwiedzić to visit

zwiedzić pf (zwiedzę, zwiedzisz) ipf zwiedzać to visit

żab|a, -y f frog

żon|a, -y f wife

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego