Inne w tej kategorii

13/01/19
 
Dziś 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)! (1)

 

 
WOŚP gra już od 30 lat. (2) Fundacja powstała w marcu 1993. (3) Jej założycielem jest Jurek Owsiak, charyzmatyczny dziennikarz radiowy i telewizyjny. (4) 2 marca 1993 powołał on do życia organizację, która jest obecnie jedną z największych i najważniejszych instytucji charytatywnych w Polsce. (5) Fundacja od samego początku zbiera pieniądze na leczenie i zakup sprzętu ratującego życie noworodków, a także na realizację programów ochrony zdrowia dzieci i osób starszych. (6)

 

Fundacja działa przez cały rok, ale najważniejszy dzień w roku to finał WOŚP, który zwykle odbywa się w połowie stycznia. (7) Towarzyszą mu koncerty, występy polskich artystów, licytacje, zbiórki i inne imprezy. (8) Koncerty odbywają się w większości miast Polski: w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, itd. (9) Co rok w działania fundacji zaangażowanych jest ponad 120 tysięcy wolontariuszy. (10) Każdy wolontariusz wyposażony jest w identyfikator, puszkę i pakiet naklejek z serduszkami, które wręcza ludziom wrzucającym pieniążki do puszki. (11) W zeszłym roku orkiestra zebrała ponad 70 milionów złotych.

 

 
Tradycją są już aukcje przedmiotów (i nie tylko) przekazanych na rzecz orkiestry przez znanych i lubianych artystów. (12) Do tej pory wylicytować można było np. kolację z Robertem Lewandowskim lub dzień z Donaldem Tuskiem. (13)
 
Jak mówi Jurek Owsiak, orkiestra będzie grać do końca świata i o jeden dzień dłużej! (14)

 


GRAMATYKA

1] Dziś 30. (trzydziesty) finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)!

liczebniki porządkowe

 

 

 

1
jeden
pierwszy, -a
pierwsz ego, -ej
pierwsz ym, - ej
2
dwa
drugi, -a
drugiego, -ej
drugim
3
trzy
trzeci, -a
trzeciego
trzecim
4
cztery
czwarty, -a
czwartego
czwartym
5
pięć
piąty, -a
piątego
piątym
6
sześć
szósty, -a
szóstego
szóstym
7
siedem
siódmy
siódmego
siódmym
8
osiem
ósmy
ósmego
ósmym
9
dziewięć
dziewiąty
dziewiątego
dziewiątym
10
dziesięć
dziesiąty
dziesiątego
dziesiątym
11
jedenaście
jedenasty
jedenastego
jedenastym
12
dwanaście
dwunasty
dwunastego
dwunastym
13
trzynaście
trzynasty
trzynastego
trzynastym
14
czternaście
czternasty
czternastego
czternastym
15
piętnaście
piętnasty
piętnastego
piętnastym
16
szesnaście
szesnasty
szesnastego
szesnastym
17
siedemnaście
siedemnasty
siedemnastego
siedemnastym
18
osiemnaście
osiemnasty
osiemnastego
osiemnastym
19
dziewiętnaście
dziewiętnasty
dziewiętnastego
dziewiętnastym
20
dwadzieścia
dwudziesty
dwudziestego

 dwudziestym

 

 

 

2] WOŚP gra (a) już od 30  (trzydziestu) (b)  lat.

 


a) koniugacja -m, -sz (czas teraźniejszy)
 
GRA - 3 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy [grać]
ja
gra m
my
gra my
ty
gra sz
wy
gra cie
on, ona, ono
gra
oni, one
gra


b) liczebniki główne (dopełniacz)
 

od dwudziestu pięciu (dopełniacz) lat
1
jednego, jednej
11
jedenastu
2
dwóch
12
dwunastu
3
trzech
13
trzynastu
4
czterech
14
czternastu
5
pięciu
15
piętnastu
6
sześciu
16
szesnastu
7
siedmiu
17
siedemnastu
8
ośmiu
18
osiemnastu
9
dziewięciu
19
dziewiętnastu
10
dziesięciu
20
dwudziestu


3] Fundacja powstała w marcu 1993. 

 
POWSTAŁA - 3 osoba, liczba pojedyncza, czas przeszły
 
rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
ja
powsta łem
powsta łam
-
tu
powsta łeś
powsta łaś
-
on, ona, ono
powsta ł
powsta ła
powsta ło
 
rodzaj męskoosobowy
rodzaj niemęskoosobowy
my
powsta liśmy
powsta łyśmy
wy
powsta liście
powsta łyście
oni, one
powsta li
powsta ły
w marcu 1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego)
w + miejscownik + dopełniacz
 
mianownik (N.)
dopełniacz (G.)
miejscownik (Loc.)
styczeń
stycznia
styczniu
luty
lutego
lutym
marzec
marca
marcu
kwiecień
kwietnia
kwietniu
maj
maja
maju
czerwiec
czerwca
czerwcu
lipiec
lipca
lipcu
sierpień
sierpnia
sierpniu
wrzesień
września
wrześniu
październik
października
październiku
listopad
listopada
listopadzie
grudzień
grudnia
grudniu

4] Jej założycielem jest Jurek Owsiak, charyzmatyczny dziennikarz radiowy i telewizyjny.
    /jej założycielem = założycielem fundacji/ 
 
Jej założyciel em
jest
Jurek Owsiak.
Jurek Owsiak
jest
założyciel em.
 
jest
+ narzędnik (Instr.)
   
5] 2 marca 1993 (a) roku powołał on do życia organizację, która jest obecnie jedną z największych i najważniejszych (b) instytucji charytatywnych w Polsce (c).
 
a) daty
 
2 marca 1993
drugi ego       marc a
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt ego trzeci ego
 
dzień
miesiąc
rok
 
dopełniacz
dopełniacz
dopełniacz

b) stopniowanie przymiotników
 
stopień równy
stopień wyższy
stopień najwyższy
duży
więk szy
największy
waż ny
waż niej szy
najważniejszy

c) miejscownik liczby pojedynczej
 
mianownik
 
miejscownik
Polska
w
Polsce
Ameryka
w
Ameryce
Rumunia
w
Rumunii
Francja
we
Francji
Włochy
we
Włoszech
Warszawa
w
Warszawie
Kraków
w
Krakowie
Wrocław
we
Wrocławiu
Gdańsk
w
Gdańsku


8] Towarzyszą mu koncerty, występy polskich artystów, licytacje, zbiórki i inne imprezy

liczba mnoga
 

m + f
koncert
występ
koncert y
występ y
-y
 
impreza
zbiór ka
licytacja
imprez y
zbiór k i
licytacj e
 
-i (după k şi g)
-e (după c, j, l, ć, ń, ś, ź, cz, dz, rz, sz)
n
kino
kin a
-a


12] Tradycją są już aukcje przedmiotów (a) (i nie tylko) przekazanych na rzecz orkiestry przez znanych i lubianych artystów. (b)

a)
 

Tradycją
aukcje przedmiotów...
Aukcje przedmiotów
(być) + narzędnik  
tradycją.


b)
 

... przedmioty przekazane
przez
znan ych i lubian ych
artyst ów
m pl
 
+ biernik 
znane i lubiane
artystki
f pl
 
 
znan ego i lubian ego
artyst ę*
malarz a
m sg
 
 
znan ą i lubian ą
artystkę
f sg
* wyjątek


11] Każdy wolontariusz wyposażony jest w identyfikator, puszkę i pakiet naklejek z serduszkami, które wręcza ludziom wrzucającym pieniążki do puszki.
 

wręczać =  dawać
coś (biernik)
komuś (celownik)
 
liczba pojedyncza
 
m
list            = M.
m
nauczyciel owi
 
f
książk ę, kaw ę  -ę
f
nauczycielc e
 
n
pismo               = M.
n
dzieck u
 
liczba mnoga
 
 
= M.
listy, książki, pisma
nauczyciel om, nauczycielk om, dzieci om


13] Wylicytować można np. (na przykład) kolację z Robertem Lewandowskim
 

kolacja
z
Robert em
Lewandows k im
m
 
+ narzędnik
-em
-im /-ym
 
 
 
Ann ą
Lewandowsk ą
f
 
 
      -ą
                       -ą

 
14]  Jak mówi (a) Jurek Owsiak, orkiestra będzie grać (b) do końca świata i o jeden dzień dłużej!
 
a) koniugacja -ę, -isz/-ysz
 
MÓWI - 3 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy [mówić]
ja
mówi ę
my
mówi my
ty
mów isz
wy
mówi cie
on, ona, ono
mówi
oni, one
mówi ą
b) czas przyszły
 
ja
będę
+
bezokolicznik: grać
 
LUB
 
forma 3. osoby czasu przeszłego
 
grał, grała, grało
grali, grały
ty
będziesz
on, ona, ono
będzie
my
będziemy
wy
będziecie
oni, one
będą
Orkiestra będzie grać LUB orkiestra będzie grała
 
 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego